kodeliste

SOSI-sekretariatet (Kartverket) gyldig

bre-liknende steinmasse
Types of glaciers.
Kode Initialverdi Beskrivelse
"Glacierette" 8 mindre ismasse som med tvil klassifiseres som bre
Botnbre 4 lokalisert til en selvstendig fordypning eller botn i en fjellside
Dalbre 3 følger en dal og akkumulasjonsområdet er vanligvis vel definert, men kan være sammensatt av flere botner eller brefylte sidedaler
Innlandsis 1 dekker et stort område og har en så betydelig tykkelse at undergrunnens relieff får største delen blir borte
Is-shelf 6 flytende deler av isbreer
Piedmontbre 5 bre som sprer seg kakeformet ut ved foten av et nediset område
Platåbre 2
Steinbre 7 breformet masse av skarpkantete blokker og mindre kornstørrelser der mellomrommene er fylt av is og snø
Usikker eller vanskelig klassifiserbar type 0
Verdi Navn Beskrivelse
8 "Glacierette" mindre ismasse som med tvil klassifiseres som bre
4 Botnbre lokalisert til en selvstendig fordypning eller botn i en fjellside
3 Dalbre følger en dal og akkumulasjonsområdet er vanligvis vel definert, men kan være sammensatt av flere botner eller brefylte sidedaler
1 Innlandsis dekker et stort område og har en så betydelig tykkelse at undergrunnens relieff får største delen blir borte
6 Is-shelf flytende deler av isbreer
5 Piedmontbre bre som sprer seg kakeformet ut ved foten av et nediset område
2 Platåbre
7 Steinbre breformet masse av skarpkantete blokker og mindre kornstørrelser der mellomrommene er fylt av is og snø
0 Usikker eller vanskelig klassifiserbar type
Name Type English Description
"Glacierette" <undefined> Glacierette samll body of ice dubiously classified as a glacier
Botnbre <undefined> Cirque glacier localized in a self-contained hollow or cirque in a mountainside
Dalbre <undefined> Valley glacier follows a valley and its accumulation zone is usually well-defined, but may be comprised of more than one glacial cirques or glacier-filled side valleys
Innlandsis <undefined> Continental ice sheet covers a large area and has such substantial thickness that underlying ground experiences significant rebound when most is gone
Is-shelf <undefined> Ice shelf floating parts of glaciers
Piedmontbre <undefined> Piedmont glacier glacier which fans out at the foot of an ice-covered area
Platåbre <undefined> Plateau glacier
Steinbre <undefined> Stone glacier glacier-shaped mass of rough boulders and smaller grain sizes, where the interstices are filled with ice and snow
Usikker eller vanskelig klassifiserbar type <undefined> Glacier which is difficult to classify or is of uncertain type.

Vis Bretype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1

Navn Innhold
SOSI_lengde 1
SOSI_navn BRETYPE