kodeliste

SOSI-sekretariatet (Kartverket) gyldig

beskriver vanskelige driftsforhold eller tiltak som kan gi produksjonsøkning for skog
describes difficult operating conditions or measures which may result in increased forest production
Kode Initialverdi Beskrivelse
Blokkdekt mark 19 areal der overflata i hovudsak er dekt med blokker. Omfattar ur, blokkmark og røys
Feil bartreslag 16 areal i skogreisingsstrok (Vest-Agder til Troms) med lågtproduserande furu eller blandingsskog. Ved skifte av bartreslag kan produksjonen aukast med minst 0,3 m3 pr. dekar og år
Fjell i dagen 18 areal der meir enn 50 % er bert fjell og mindre enn 10 % har jord djupare enn 30 cm
Grunnl. mark på tvilsam skogreisningsmark 15 tvilsam skogreisningsmark tyder i denne samanheng lauvskog og snaumark som ut i frå klima og jordkvalitet skulle være skogreisingsmark, men som på grunn av særleg vanskeleg --Definition-- in this connection, questionable afforestation ground means deciduous forest and bare ground which according to climate and soil quality should be afforestation land, but which owing to particularly difficult terrain (rugged and/or landslide hazard) is unsuited for afforestationparticularly difficult terrain (rugged and/or landslide hazard) is unsuited for afforestation terreng (ulendt og/eller rasfare) er lite eigna til skogreising
Grunnlendt mark 13 areal der meir enn 50 % har mindre jorddjupn enn 30 cm, men som ikkje kan klassifiserast som fjell i dagen
Grunnlendt mark med feil bartreslag 14 sjå forklåring for kode 13 Grunnlendt mark og kode 16 Feil bartreslag
Ikkje registert 0
Tvilsom skogreisningsmark 17 lauvskog og snaumark som utifrå klima og jordkvalitet skulle vere skogreisingsmark, men som på grunn av særleg vanskeleg terreng (rasfarleg og/eller ulendt) er lite eigna til skogreising
Vassjuk mark med feil bartreslag 12 sjå forklåring for kode 11 Vassjuk skogsmark og kode 16 Feil bartreslag
Vassjuk skogmark 11 skogdekte eller snaue fastmarksareal (mindre enn 30 cm tjukt torvlag), der boniteten kan aukast med minst 0,3 m3 pr. daa og år ved grøfting
Verdi Navn Beskrivelse
19 Blokkdekt mark areal der overflata i hovudsak er dekt med blokker. Omfattar ur, blokkmark og røys
16 Feil bartreslag areal i skogreisingsstrok (Vest-Agder til Troms) med lågtproduserande furu eller blandingsskog. Ved skifte av bartreslag kan produksjonen aukast med minst 0,3 m3 pr. dekar og år
18 Fjell i dagen areal der meir enn 50 % er bert fjell og mindre enn 10 % har jord djupare enn 30 cm
15 Grunnl. mark på tvilsam skogreisningsmark tvilsam skogreisningsmark tyder i denne samanheng lauvskog og snaumark som ut i frå klima og jordkvalitet skulle være skogreisingsmark, men som på grunn av særleg vanskeleg --Definition-- in this connection, questionable afforestation ground means deciduous forest and bare ground which according to climate and soil quality should be afforestation land, but which owing to particularly difficult terrain (rugged and/or landslide hazard) is unsuited for afforestationparticularly difficult terrain (rugged and/or landslide hazard) is unsuited for afforestation terreng (ulendt og/eller rasfare) er lite eigna til skogreising
13 Grunnlendt mark areal der meir enn 50 % har mindre jorddjupn enn 30 cm, men som ikkje kan klassifiserast som fjell i dagen
14 Grunnlendt mark med feil bartreslag sjå forklåring for kode 13 Grunnlendt mark og kode 16 Feil bartreslag
0 Ikkje registert
17 Tvilsom skogreisningsmark lauvskog og snaumark som utifrå klima og jordkvalitet skulle vere skogreisingsmark, men som på grunn av særleg vanskeleg terreng (rasfarleg og/eller ulendt) er lite eigna til skogreising
12 Vassjuk mark med feil bartreslag sjå forklåring for kode 11 Vassjuk skogsmark og kode 16 Feil bartreslag
11 Vassjuk skogmark skogdekte eller snaue fastmarksareal (mindre enn 30 cm tjukt torvlag), der boniteten kan aukast med minst 0,3 m3 pr. daa og år ved grøfting
Name Type English Description
Blokkdekt mark <undefined> Boulder-covered ground area where the surface is mainly covered with boulders. Includes scree, boulder land and stone pile
Feil bartreslag <undefined> Wrong kind of conifer area in afforestation areas (Vest-Agder to Troms) with low-production pine or mixed forest. By changing species of conifer the production may be increased by at least 3.0 m3 per hectare per year
Fjell i dagen <undefined> Exposed bedrock area where more than 50% is exposed bedrock and less than 10% has soil deeper than 30 cm
Grunnl. mark på tvilsam skogreisningsmark <undefined> Shallow ground on questionable afforestation ground
Grunnlendt mark <undefined> Shallow ground area where more than 50% has a soil depth of less than 30 cm, but which may not be classified as exposed bedrock
Grunnlendt mark med feil bartreslag <undefined> Shallow ground with wrong kind of conifer please see explanation of code 13 Shallow ground and code 16 Wrong kind of conifer
Ikkje registert <undefined> Not registered
Tvilsom skogreisningsmark <undefined> Questionable afforestation ground deciduous forest and bare ground which according to the climate and soil quality should be afforestation land, but which owing to particularly difficult terrain (rugged and/or landslide hazard) is unsuited for afforestation
Vassjuk mark med feil bartreslag <undefined> Water-logged ground with wrong kind of conifer Please see explanation of code 11 Water-logged forest ground and code 6 Wrong kind of conifer
Vassjuk skogmark <undefined> Water-logged forest covered or bare firm ground area (less than 30 cm thick peat layer), where site quality may be increased by at least 3.0 m3 per ha per year with ditching

Vis TilleggsopplysningerSkog i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1

Navn Innhold
SOSI_lengde 2
SOSI_navn TSKOG