kodeliste

SOSI-sekretariatet (Kartverket) gyldig

definerer naturlige terrengtyper og typer opparbeidet areal
defines natural types of terrain and types of enhanced area
Kode Initialverdi Beskrivelse
Anna jorddekt fastmark 27 fastmark som ikkje er skog- eller jordbruksareal, og der meir enn 50 % har større jorddjupn enn 30 cm
Barskog 24 areal som held kravet til skog (minst 6 tre pr. daa som er eller kan bli 5 m høge), og der minst 50 % av skogdekt areal er dekt av bartre
Blandingsskog 25 areal som held kravet til skog (minst 6 tre pr. daa som er eller kan bli 5 m høge), og der 20-50 % av skogdekt areal er dekt av bartre
Blokkdekt mark 31 areal der overflata i hovudsak er dekt med blokker Merknad: Erstattar tidlegare Ur, steinrøys (endra f.o.m. 2001)
Fjell i dagen 29 areal der meir enn 50 % er bert fjell og mindre enn 10 % har jord djupare enn 30 cm
Fulldyrka jord 21 areal som er dyrka til vanleg pløyedjupn, og som kan nyttast til åkervekstar eller til eng som kan fornyast ved pløying
Grunnlendt mark 28 areal der meir enn 50 % har mindre jorddjupn enn 30 cm, men som ikkje kan klassifiserast som fjell i dagen
Grunnlendt myr 16 areal der det vekslar så mykje mellom grunnlendt mark og myr at oppdelinga vert for sterk Merknad: Ikkje lenger i bruk, men kan finnast i eldre data
Grustak 32 grustak Merknad: Ikkje lenger i bruk, men kan finnast i eldre data
Innmarksbeite 23 innmarksareal som kan nyttast som beite, men som ikkje kan haustast maskinelt. Minst 50 % av arealet skal vere dekt av grasartar Merknad: Nemninga var tidlegare Gjødsla beite (endra f.o.m. 2001)
Kombinasjon myr/fastmark 15 areal der det vekslar så mykje mellom myr og fastmark at oppdelinga vert for sterk Merknad: Ikkje lenger i bruk, men kan finnast i eldre data
Lauvskog 26 areal som held kravet til skog (minst 6 tre pr. daa som er eller kan bli 5 m høge), og der mindre enn 20 % av skogdekt areal er dekt av bartre
Myr 11 areal med minst 30 cm tjukt torvlag som på overflata har preg av myr
Myr med barskog 12 myr som også held kravet til barskog --Definition-- FF-marshland which also meets the requirements for coniferous forest
Myr med blandingsskog 13 myr som også held kravet til blandingsskog --Definition-- FF-marshland which also meets the requirements for mixed forest
Myr med lauvskog 14 myr som også held kravet til lauvskog --Definition-- FF-marshland which also meets the requirements for deciduous forest
Overflatedyrka jord 22 areal som for det meste er rydda og jamna i overflata, slik at maskinell hausting er mogleg --Definition-- FF-area with a predominantly cleared and levelled surface, enabling machine-harvesting
Uklassifisert /ukjent arealtilstand 1 Vart nytta når ein ikkje kunne kontrollere signatur ved hjelp av flybilete eller på andre måtar. Ikkje lenger i bruk, men kan finnast i eldre datasett. --Definition-- FF-Was used when unable to check signature?? Using aerial photos or otherwise. No longer in use, but may be found in older data sets. --Definition-- FF-marshland which also meets the requirements for deciduous forest
Verdi Navn Beskrivelse
27 Anna jorddekt fastmark fastmark som ikkje er skog- eller jordbruksareal, og der meir enn 50 % har større jorddjupn enn 30 cm
24 Barskog areal som held kravet til skog (minst 6 tre pr. daa som er eller kan bli 5 m høge), og der minst 50 % av skogdekt areal er dekt av bartre
25 Blandingsskog areal som held kravet til skog (minst 6 tre pr. daa som er eller kan bli 5 m høge), og der 20-50 % av skogdekt areal er dekt av bartre
31 Blokkdekt mark areal der overflata i hovudsak er dekt med blokker Merknad: Erstattar tidlegare Ur, steinrøys (endra f.o.m. 2001)
29 Fjell i dagen areal der meir enn 50 % er bert fjell og mindre enn 10 % har jord djupare enn 30 cm
21 Fulldyrka jord areal som er dyrka til vanleg pløyedjupn, og som kan nyttast til åkervekstar eller til eng som kan fornyast ved pløying
28 Grunnlendt mark areal der meir enn 50 % har mindre jorddjupn enn 30 cm, men som ikkje kan klassifiserast som fjell i dagen
16 Grunnlendt myr areal der det vekslar så mykje mellom grunnlendt mark og myr at oppdelinga vert for sterk Merknad: Ikkje lenger i bruk, men kan finnast i eldre data
32 Grustak grustak Merknad: Ikkje lenger i bruk, men kan finnast i eldre data
23 Innmarksbeite innmarksareal som kan nyttast som beite, men som ikkje kan haustast maskinelt. Minst 50 % av arealet skal vere dekt av grasartar Merknad: Nemninga var tidlegare Gjødsla beite (endra f.o.m. 2001)
15 Kombinasjon myr/fastmark areal der det vekslar så mykje mellom myr og fastmark at oppdelinga vert for sterk Merknad: Ikkje lenger i bruk, men kan finnast i eldre data
26 Lauvskog areal som held kravet til skog (minst 6 tre pr. daa som er eller kan bli 5 m høge), og der mindre enn 20 % av skogdekt areal er dekt av bartre
11 Myr areal med minst 30 cm tjukt torvlag som på overflata har preg av myr
12 Myr med barskog myr som også held kravet til barskog --Definition-- FF-marshland which also meets the requirements for coniferous forest
13 Myr med blandingsskog myr som også held kravet til blandingsskog --Definition-- FF-marshland which also meets the requirements for mixed forest
14 Myr med lauvskog myr som også held kravet til lauvskog --Definition-- FF-marshland which also meets the requirements for deciduous forest
22 Overflatedyrka jord areal som for det meste er rydda og jamna i overflata, slik at maskinell hausting er mogleg --Definition-- FF-area with a predominantly cleared and levelled surface, enabling machine-harvesting
1 Uklassifisert /ukjent arealtilstand Vart nytta når ein ikkje kunne kontrollere signatur ved hjelp av flybilete eller på andre måtar. Ikkje lenger i bruk, men kan finnast i eldre datasett. --Definition-- FF-Was used when unable to check signature?? Using aerial photos or otherwise. No longer in use, but may be found in older data sets. --Definition-- FF-marshland which also meets the requirements for deciduous forest
Name Type English Description
Anna jorddekt fastmark <undefined> Other soil-covered firm ground firm ground which is neither forest nor farmland, and where more than 50% has a soil depth of more than 30 cm
Barskog <undefined> Coniferous forest area which meets the forest criteria (at least 60 trees per hectare which are or may become 5 m high), and where least 50% of the forest-covered acreage is coniferous
Blandingsskog <undefined> Mixed forest area which meets the forest criteria (at least 60 trees per hectare which are or may become 5 m tall), and where 20-50% of the forest-covered acreage is coniferous
Blokkdekt mark <undefined> Boulder-covered ground area where the surface is mainly covered with boulders Note: Replaces the previous scree, boulder field (changed in 2001)
Fjell i dagen <undefined> Exposed bedrock area where more than 50% is exposed bedrock and less than 10% has a soil depth of more than 30 cm
Fulldyrka jord <undefined>
Grunnlendt mark <undefined> Shallow soil area where more than 50% has a soil depth of less than 30 cm, but which cannot be classified as exposed bedrock
Grunnlendt myr <undefined> Shallow marshland area which alternates so much between shallow soil and marshland that the partitioning becomes too fragmented. Note: No longer in use, but may be found in older data
Grustak <undefined> GravelPit Gravel pit Note: No longer in use, but may be found in older data
Innmarksbeite <undefined> Home fields grazing land home fields which may be used as pasture, but which cannot be machine-harvested. At least 50% of the acreage must be covered by species of grass. Note: The term was previously fertilized pasture (altered in 2001)
Kombinasjon myr/fastmark <undefined> Combination marsh/firm ground area alternating so much between marsh and firm ground that the partitioning becomes too fragmented Note: No longer in use, but may be found in older data
Lauvskog <undefined> Deciduous forest area which meets the forest criteria (at least 60 trees per hectare which are or may become 5 m high), and where less than 20% of the forest-covered acreage is coniferous
Myr <undefined> Marsh area with at least 30 cm thick layer of peat which on the surface appears as marshland
Myr med barskog <undefined> Marsh w/coniferous forest
Myr med blandingsskog <undefined> Marsh w/mixed forest
Myr med lauvskog <undefined> Marsh w/deciduous forest
Overflatedyrka jord <undefined> Surface-cultivated land
Uklassifisert /ukjent arealtilstand <undefined> Unclassified/unknown area condition

Vis Arealtilstand i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1

Navn Innhold
SOSI_lengde 2
SOSI_navn ATIL