kodeliste

SOSI-sekretariatet (Kartverket) tilbaketrukket

definerer naturlige terrengtyper og typer opparbeidet areal
defines natural types of terrain and types of enhanced area
Kode Initialverdi Beskrivelse
Uklassifisert /ukjent arealtilstand 1 Vart nytta når ein ikkje kunne kontrollere signatur ved hjelp av flybilete eller på andre måtar. Ikkje lenger i bruk, men kan finnast i eldre datasett. --Definition-- FF-Was used when unable to check signature?? Using aerial photos or otherwise. No longer in use, but may be found in older data sets. --Definition-- FF-marshland which also meets the requirements for deciduous forest
Myr 11 areal med minst 30 cm tjukt torvlag som på overflata har preg av myr
Myr med barskog 12 myr som også held kravet til barskog --Definition-- FF-marshland which also meets the requirements for coniferous forest
Myr med blandingsskog 13 myr som også held kravet til blandingsskog --Definition-- FF-marshland which also meets the requirements for mixed forest
Myr med lauvskog 14 myr som også held kravet til lauvskog --Definition-- FF-marshland which also meets the requirements for deciduous forest
Kombinasjon myr/fastmark 15 areal der det vekslar så mykje mellom myr og fastmark at oppdelinga vert for sterk Merknad: Ikkje lenger i bruk, men kan finnast i eldre data
Grunnlendt myr 16 areal der det vekslar så mykje mellom grunnlendt mark og myr at oppdelinga vert for sterk Merknad: Ikkje lenger i bruk, men kan finnast i eldre data
Fulldyrka jord 21 areal som er dyrka til vanleg pløyedjupn, og som kan nyttast til åkervekstar eller til eng som kan fornyast ved pløying
Overflatedyrka jord 22 areal som for det meste er rydda og jamna i overflata, slik at maskinell hausting er mogleg --Definition-- FF-area with a predominantly cleared and levelled surface, enabling machine-harvesting
Innmarksbeite 23 innmarksareal som kan nyttast som beite, men som ikkje kan haustast maskinelt. Minst 50 % av arealet skal vere dekt av grasartar Merknad: Nemninga var tidlegare Gjødsla beite (endra f.o.m. 2001)
Barskog 24 areal som held kravet til skog (minst 6 tre pr. daa som er eller kan bli 5 m høge), og der minst 50 % av skogdekt areal er dekt av bartre
Blandingsskog 25 areal som held kravet til skog (minst 6 tre pr. daa som er eller kan bli 5 m høge), og der 20-50 % av skogdekt areal er dekt av bartre
Lauvskog 26 areal som held kravet til skog (minst 6 tre pr. daa som er eller kan bli 5 m høge), og der mindre enn 20 % av skogdekt areal er dekt av bartre
Anna jorddekt fastmark 27 fastmark som ikkje er skog- eller jordbruksareal, og der meir enn 50 % har større jorddjupn enn 30 cm
Grunnlendt mark 28 areal der meir enn 50 % har mindre jorddjupn enn 30 cm, men som ikkje kan klassifiserast som fjell i dagen
Fjell i dagen 29 areal der meir enn 50 % er bert fjell og mindre enn 10 % har jord djupare enn 30 cm
Blokkdekt mark 31 areal der overflata i hovudsak er dekt med blokker Merknad: Erstattar tidlegare Ur, steinrøys (endra f.o.m. 2001)
Grustak 32 grustak Merknad: Ikkje lenger i bruk, men kan finnast i eldre data
Verdi Navn Beskrivelse
1 Uklassifisert /ukjent arealtilstand Vart nytta når ein ikkje kunne kontrollere signatur ved hjelp av flybilete eller på andre måtar. Ikkje lenger i bruk, men kan finnast i eldre datasett. --Definition-- FF-Was used when unable to check signature?? Using aerial photos or otherwise. No longer in use, but may be found in older data sets. --Definition-- FF-marshland which also meets the requirements for deciduous forest
11 Myr areal med minst 30 cm tjukt torvlag som på overflata har preg av myr
12 Myr med barskog myr som også held kravet til barskog --Definition-- FF-marshland which also meets the requirements for coniferous forest
13 Myr med blandingsskog myr som også held kravet til blandingsskog --Definition-- FF-marshland which also meets the requirements for mixed forest
14 Myr med lauvskog myr som også held kravet til lauvskog --Definition-- FF-marshland which also meets the requirements for deciduous forest
15 Kombinasjon myr/fastmark areal der det vekslar så mykje mellom myr og fastmark at oppdelinga vert for sterk Merknad: Ikkje lenger i bruk, men kan finnast i eldre data
16 Grunnlendt myr areal der det vekslar så mykje mellom grunnlendt mark og myr at oppdelinga vert for sterk Merknad: Ikkje lenger i bruk, men kan finnast i eldre data
21 Fulldyrka jord areal som er dyrka til vanleg pløyedjupn, og som kan nyttast til åkervekstar eller til eng som kan fornyast ved pløying
22 Overflatedyrka jord areal som for det meste er rydda og jamna i overflata, slik at maskinell hausting er mogleg --Definition-- FF-area with a predominantly cleared and levelled surface, enabling machine-harvesting
23 Innmarksbeite innmarksareal som kan nyttast som beite, men som ikkje kan haustast maskinelt. Minst 50 % av arealet skal vere dekt av grasartar Merknad: Nemninga var tidlegare Gjødsla beite (endra f.o.m. 2001)
24 Barskog areal som held kravet til skog (minst 6 tre pr. daa som er eller kan bli 5 m høge), og der minst 50 % av skogdekt areal er dekt av bartre
25 Blandingsskog areal som held kravet til skog (minst 6 tre pr. daa som er eller kan bli 5 m høge), og der 20-50 % av skogdekt areal er dekt av bartre
26 Lauvskog areal som held kravet til skog (minst 6 tre pr. daa som er eller kan bli 5 m høge), og der mindre enn 20 % av skogdekt areal er dekt av bartre
27 Anna jorddekt fastmark fastmark som ikkje er skog- eller jordbruksareal, og der meir enn 50 % har større jorddjupn enn 30 cm
28 Grunnlendt mark areal der meir enn 50 % har mindre jorddjupn enn 30 cm, men som ikkje kan klassifiserast som fjell i dagen
29 Fjell i dagen areal der meir enn 50 % er bert fjell og mindre enn 10 % har jord djupare enn 30 cm
31 Blokkdekt mark areal der overflata i hovudsak er dekt med blokker Merknad: Erstattar tidlegare Ur, steinrøys (endra f.o.m. 2001)
32 Grustak grustak Merknad: Ikkje lenger i bruk, men kan finnast i eldre data
Name Type English Description
Uklassifisert /ukjent arealtilstand <undefined> Unclassified/unknown area condition
Myr <undefined> Marsh area with at least 30 cm thick layer of peat which on the surface appears as marshland
Myr med barskog <undefined> Marsh w/coniferous forest
Myr med blandingsskog <undefined> Marsh w/mixed forest
Myr med lauvskog <undefined> Marsh w/deciduous forest
Kombinasjon myr/fastmark <undefined> Combination marsh/firm ground area alternating so much between marsh and firm ground that the partitioning becomes too fragmented Note: No longer in use, but may be found in older data
Grunnlendt myr <undefined> Shallow marshland area which alternates so much between shallow soil and marshland that the partitioning becomes too fragmented. Note: No longer in use, but may be found in older data
Fulldyrka jord <undefined>
Overflatedyrka jord <undefined> Surface-cultivated land
Innmarksbeite <undefined> Home fields grazing land home fields which may be used as pasture, but which cannot be machine-harvested. At least 50% of the acreage must be covered by species of grass. Note: The term was previously fertilized pasture (altered in 2001)
Barskog <undefined> Coniferous forest area which meets the forest criteria (at least 60 trees per hectare which are or may become 5 m high), and where least 50% of the forest-covered acreage is coniferous
Blandingsskog <undefined> Mixed forest area which meets the forest criteria (at least 60 trees per hectare which are or may become 5 m tall), and where 20-50% of the forest-covered acreage is coniferous
Lauvskog <undefined> Deciduous forest area which meets the forest criteria (at least 60 trees per hectare which are or may become 5 m high), and where less than 20% of the forest-covered acreage is coniferous
Anna jorddekt fastmark <undefined> Other soil-covered firm ground firm ground which is neither forest nor farmland, and where more than 50% has a soil depth of more than 30 cm
Grunnlendt mark <undefined> Shallow soil area where more than 50% has a soil depth of less than 30 cm, but which cannot be classified as exposed bedrock
Fjell i dagen <undefined> Exposed bedrock area where more than 50% is exposed bedrock and less than 10% has a soil depth of more than 30 cm
Blokkdekt mark <undefined> Boulder-covered ground area where the surface is mainly covered with boulders Note: Replaces the previous scree, boulder field (changed in 2001)
Grustak <undefined> GravelPit Gravel pit Note: No longer in use, but may be found in older data

Vis Arealtilstand i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1

Navn Innhold
SOSI_lengde 2
SOSI_navn ATIL