kodeliste

SOSI-sekretariatet (Kartverket) erstattet

opplysning om at grense følger naturlige skillelinjer i terrenget Merknad: brukes som egenskap på objekttypene: EiendomsGrense og EiendomsGrenseOmtvistet når disse er beskrevet til å følge terrengsdetalj
Information that a boundary follows natural lines of demarcation in the terrain Note: used as characteristic of the object types: PropertyBoundary and PropertyBoundaryDisputed when these are described as following terrain detail
Kode Initialverdi Beskrivelse
Annen terrengdetalj ANN Grenselinjen følger annen terrengdetalj.
Annet gjerde enn steingjerde AGJ Grenselinjer følger annet gjerde.
Dypål EBD Grenselinje følger djupålen i elv eller bekk.
Generalisert, geometrisk midtlinje (innsjø, fjord, etc) GGM Grenselinjen følger generalisert geometrisk midtlinje (insjø, fjord)
Havkontur HKO Grenselinjen følger havkontur.
I kant av anleggsmessig bygning BYA Grenselinjen følger kant av bygningsmessig anlegg.
I kant av bygning (fasadeliv) BYG Grenselinje følger fasadelivet på bygning
Ikke terrengdetalj ITD
InnsjøKant IKA Grenselinjen følger insjøkant.
Kanten av veg VKA Grenselinjen følger vegkant
Kanten til elv eller bekk EBK Grenselinjen følger kanten av elv eller bekk.
Lavbekk (motsatt av vannskillet) LBR Grenselinjen følger lavbrekk (motsatt av vannskille).
Midten av elv eller bekk EBM Grenselinjen følger midtlinjen av elv eller bekk.
Midten av sti eller kjerreveg SKJ Grenselinjen følger sti eller kjerreveg.
Midten av veg VMI Grenselinjen følger midten av veg.
Steingjerde SGJ Grenselinjen følger steingjerde.
Vannskille VSK Grenselinjen følger vannskillet.
Verdi Navn Beskrivelse
ANN Annen terrengdetalj Grenselinjen følger annen terrengdetalj.
AGJ Annet gjerde enn steingjerde Grenselinjer følger annet gjerde.
EBD Dypål Grenselinje følger djupålen i elv eller bekk.
GGM Generalisert, geometrisk midtlinje (innsjø, fjord, etc) Grenselinjen følger generalisert geometrisk midtlinje (insjø, fjord)
HKO Havkontur Grenselinjen følger havkontur.
BYA I kant av anleggsmessig bygning Grenselinjen følger kant av bygningsmessig anlegg.
BYG I kant av bygning (fasadeliv) Grenselinje følger fasadelivet på bygning
ITD Ikke terrengdetalj
IKA InnsjøKant Grenselinjen følger insjøkant.
VKA Kanten av veg Grenselinjen følger vegkant
EBK Kanten til elv eller bekk Grenselinjen følger kanten av elv eller bekk.
LBR Lavbekk (motsatt av vannskillet) Grenselinjen følger lavbrekk (motsatt av vannskille).
EBM Midten av elv eller bekk Grenselinjen følger midtlinjen av elv eller bekk.
SKJ Midten av sti eller kjerreveg Grenselinjen følger sti eller kjerreveg.
VMI Midten av veg Grenselinjen følger midten av veg.
SGJ Steingjerde Grenselinjen følger steingjerde.
VSK Vannskille Grenselinjen følger vannskillet.
Name Type English Description
Annen terrengdetalj <undefined> Other terrain detail Boundary line follows other terrain detail.
Annet gjerde enn steingjerde <undefined> Fence other than stone wall Boundary line follows other fence.
Dypål <undefined> Centre line of main channel of river Boundary line follows the centre line of the main channel of the river or stream
Generalisert, geometrisk midtlinje (innsjø, fjord, etc) <undefined> Generalised, geometric centre line (lake, fjord, etc) Boundary line follows generalised geometric centre line (lake, fjord)
Havkontur <undefined> Ocean outline Boundary line follows the ocean outline.
I kant av anleggsmessig bygning <undefined> At edge of industrial building Boundary line follows the edge of building-related facility
I kant av bygning (fasadeliv) <undefined> At edge of building (facade ) Boundary line follows the facade of the building
Ikke terrengdetalj <undefined> No terrain detail
InnsjøKant <undefined> Lake edge The boundary line follows edge of the lake.
Kanten av veg <undefined> Road edge Boundary line follows the edge of the road
Kanten til elv eller bekk <undefined> Edge of river or stream Boundary line follows the edge of river or stream
Lavbekk (motsatt av vannskillet) <undefined> Low stream (opposite of watershed divide) Boundary line follows low stream (opposite of watershed divide)
Midten av elv eller bekk <undefined> Mid-river or mid-stream Boundary line follows the center line of a river or stream.
Midten av sti eller kjerreveg <undefined> Middle of trail or cart road Boundary line follows trail or cart road.
Midten av veg <undefined> Middle of road Boundary line follows the middle of the road.
Steingjerde <undefined> Stone wall Boundary line follows stone wall.
Vannskille <undefined> Watershed divide Boundary line follows watershed divide.

Vis FølgerTerrengdetalj i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1

Navn Innhold
SOSI_lengde 3
SOSI_navn FØLGER_TERRENGDET