objekttype

SOSI-sekretariatet (Kartverket) erstattet

del av grunneiendom som noen har festerett til eller som kan festes bort, eller som noen har en tilsvarende eksklusiv og langvarig bruksrett til.
part of landed property to which somebody has leasing rights, or which may be leased out, or to which somebody has corresponding exclusive, or long-term rights of use. Includes also point lease. Note: Cadastral number must include a lease number. Normally created when the lease is established
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
punktfeste er feste der det i festeavtalen ikke er sagt noe om størrelsen på tomta Merknad: (lov om tomtefeste §16, første ledd, tredje punktum). Hensikten med arealet som avgrensingen danner er ikke å angi eksakt areal som punktfestet disponerer, Boolean 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
PUNKTFESTE Boolean 1..1
Name Type English Description
punktfeste Boolean pointLease is a lease agreement where nothing is indicated about the size of the plot Note: (Section 16, first subsection, third item of the Act relating to land lease). The purpose of the acreage which the delimitation forms is not to state the exact placement of the area at the disposal of the point lease.

Vis Festegrunn i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Boolean 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Festegrunn supertype Matrikkelenhet