pakke

SOSI-sekretariatet (Kartverket) erstattet

Beskrivelse: spesifikasjonen omfatter områder som er kartlagt som viktige for friluftslivet. Disse kan være ervervet for friluftslivsformål og forvaltet av det offentlige, eller det kan være områder der hensynet til friluftslivet bør ivaretas, f.eks. i planprosesser. En viktig kilde til informasjon er Direktoratet for naturforvaltnings Naturbase. Metodikk for kartlegging av områder som er viktige for friluftslivet er beskrevet i Håndbok for kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder DN-håndbok 25 – 2004