pakke

SOSI-sekretariatet (Kartverket)

Beskrivelse: kulturminner er i Kulturminneloven av 1978 definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Et kulturminne kan således være en steinalderboplass, en stavkirke fra middelalderen, en gammetuft, et skipsvrak, arkeologiske rester fra bergdrift fra 1700-tallet, eller et kontorbygg fra vår egen tid. En lokalitet omtalt i sagn kan betegnes som et kulturminne, såvel som naturformasjoner med kulturhistoriske assosiasjoner. Også steder hvor det er gjort funn av oldsaker eller samisk materiale er å regne som kulturminner