pakke

SOSI-sekretariatet (Kartverket)

Beskrivelse: fagområdet Løsmassegeologi har som formål å fremskaffe en helhetlig spesifikasjon vedr. objekter det er naturlig å registrere i forbindelse med kvartærgeologisk kartlegging. Gjennom en standardisert beskrivelse av løsmasseavsetningene vil en oppnå mer effektiv kartproduksjon, gjøre data lettere tilgjengelig og forbedre betingelsene ved leveranse av data. Formålet har vært å bidra til økt bruk av geologisk informasjon i lokal forvaltning gjennom bruk av GIS