pakke

SOSI-sekretariatet (Kartverket) erstattet

Beskrivelse: spesifikasjonen omfatter områder som er ervervet med statlig bistand, kartlagt som viktige for friluftslivet, samt tilretteleggingstiltak for allmennhetens friluftsliv. Områdene kan være ervervet for friluftslivsformål og forvaltet av det offentlige, eller det kan være områder der hensynet til friluftslivet bør ivaretas, f.eks. i planprosesser. En viktig kilde til informasjon er Direktoratet for naturforvaltning sin Naturbase (http://www.naturbase.no/). Metodikk for kartlegging av områder som er viktige for friluftslivet er beskrevet i Håndbok for kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder DN-håndbok 25 – 2004. Prinsippene for naturvennlig tilrettelegging finner man i DN-håndbok 27-2006 Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/sosi/Friluftsliv