objekttype

SOSI-sekretariatet (Kartverket) erstattet

geometrisk forbindelse mellom to grensepunkt, eller den geometriske beskrivelsen av teigen der ingen grensepunkt inngår (f.eks en øy som beskrives uten grensepunkt) Merknad: Samme teiggrense skal kun være representert en gang i matrikkelen.
geometric connection between two boundary points, or the geometric description of the parcel where there is no boundary point (e.g. an island which is described without boundary points) Note: The same parcel boundary must only be stated once in the cadaster.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
administrativGrense angivelse av eventuell adminisitrativ grense som teiggrensa er sammenfallende med AdministrativGrense 0..1
følgerTerrengdetalj opplysning om hvilke natulrige skillelinjer en teiggrense følger i terrenget Merknad: Brukes som egenskap på objekttypene: EiendomsGrense og EiendomsGrenseOmtvistet når disse er beskrevet til å følge terrengsdetalj. FølgerTerrengdetalj 0..1
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
hjelpelinjetype angivelse av om teiggrensen er udefinert, generert eller fiktiv Hjelpelinjetype 0..1
omtvistet angivelse av om det er uenighet om en teiggrense Boolean 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
ADM_GRENSE AdministrativGrense 1 0..1
FØLGER_TERRENGDET FølgerTerrengdetalj 3 0..1
Kurve Kurve 1..1
HJELPELINJETYPE Hjelpelinjetype 2 0..1
OMTVISTET Boolean 1..1
Name Type English Description
administrativGrense AdministrativGrense administativeBoundary indicates any administrative boundary with which the parcel boundary coincides
følgerTerrengdetalj FølgerTerrengdetalj followsTerrainDetails information about natural dividing lines that the parcel boundary follows in the terrain Note: Used as attribute of the object types: PropertyBoundary and PropertyBoundaryDisputed when these are described as following terrain details
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena
hjelpelinjetype Hjelpelinjetype type of auxillary line indicates whether the parcel boundaries are undefined, generated or fictitious
omtvistet Boolean disputed indicates whether a parcel boundary is disputed

Vis Teiggrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
AdministrativGrense 0 ..1
FølgerTerrengdetalj 0 ..1
Kurve 1 ..1
Hjelpelinjetype 0 ..1
Boolean 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon DekTeig 1..2 avgrensning Teiggrense 0..*
assosiasjon avgrensning Teig 1..2 Teiggrense 0..*
assosiasjon inngårI Teiggrense 1..* defineresAv Teiggrensepunkt 0..2