objekttype

SOSI-sekretariatet (Kartverket) erstattet

et areal eller teig av grunneiendommer og festegrunn og uteareal til eierseksjon Merknad: Benyttes for forenklet representasjon av matrikkelkartet.
an area or parcel of landed properties and leased properties and outdoor areas belonging to a condominium unit Used to simplify the presentation of the cadastral map
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
arealmerknad angivelse av usikkerhet knyttet til arealberegningen Arealmerknad 0..*
avklartEiere angir det er avklart hvilke matrikkelenheter som har del i sameiet. Andelene er ikke registrert for brukssameie (andelene er heller ikke registrert i dagens DEK eller GAB) Boolean 0..1
beregnetAreal lagres for å brukes i forbindelse med rapporter. Beregnes og lagres på nytt ved alle endringer i geometri. Tjener beregner arealet BeregnetAreal 0..1
etableringsdato Date 0..1
hovedteig Boolean 0..1
matrikkelnummer sammensatt egenskap som inneholder kommunenummer og gårdsnummer, kan også innholde bruksnummer, festenummer, og seksjonsnummer Matrikkelnummer 1..*
område objektets utstrekning Flate 0..1
punktfeste feste der det i festeavtalen ikke er sagt noe om størrelsen på tomta (lov om tomtefeste §16, første ledd, tredje punktum Boolean 0..1
representsjonspunkt Punkt 0..1
teigMedFlereMatrikkelenheter avledet ut fra assosiasjonen mellom Teig og Matrikkelenhet via TeigForMatrikkelenhet Boolean 0..1
tvist angivelse av om det er tvist Boolean 0..1
uregistrertJordsameie angir om teigen inngår i brukssameie mellom matrikkelenheter, hvor sameiet ikke har eget matrikkelnr. (dvs. ikke matrikkelenheten jordsameie) Boolean 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
AREALMERKNAD Arealmerknad 2 0..*
AVKLARTEIERE Boolean 0..1
BEREGNETAREAL BeregnetAreal 0..1
ETABLERINGSDATO Date 0..1
HOVEDTEIG Boolean 0..1
MATRIKKELNUMMER Matrikkelnummer 1..*
Flate Flate 0..1
PUNKTFESTE Boolean 0..1
Punkt Punkt 0..1
TEIGMEDFLEREMATRENHETER Boolean 0..1
TVIST Boolean 0..1
UREGJORDSAMEIE Boolean 0..1
Name Type English Description
arealmerknad Arealmerknad
avklartEiere Boolean clarifiedOwners indicates that it has been clarified which cadastral units are part of the joint property. The shares have not been registered for title co-ownership (neither are the shares registered in today's DEK or GAB)
beregnetAreal BeregnetAreal calculatedAcreage filed to be used in connection with reports. Calculated and stored again in connection with all changes of geometry. ??Server calculates the acreage?? [original unclear]
etableringsdato Date establishmentDate
hovedteig Boolean main parcel
matrikkelnummer Matrikkelnummer cadastralNumber compound attribute containing municipality number and land_number, may also contain title number, lease number, and section number
område Flate extent area over which an object extends
punktfeste Boolean pointLease lease agreement in which nothing is indicated concerning the size of the plot (Section 16, first subsection, third item of the Act relating to land lease)
representsjonspunkt Punkt
teigMedFlereMatrikkelenheter Boolean parcelWithSeveralCadastralUnits derived from the association between Parcel and Cadastral unit via parcelForCadastralUnit
tvist Boolean dispute indicates whether there is a dispute
uregistrertJordsameie Boolean unregisteredJointOwnershipOfLand indicates whether the parcel is part of a title co-ownership between cadastral units, where the joint ownership dos not have a separate cadastral number. (i.e. not a cadastral unit of the type "joint ownership of land")

Vis DekTeig i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Arealmerknad 0 ..*
Boolean 0 ..1
BeregnetAreal 0 ..1
Date 0 ..1
Boolean 0 ..1
Matrikkelnummer 1 ..*
Flate 0 ..1
Boolean 0 ..1
Punkt 0 ..1
Boolean 0 ..1
Boolean 0 ..1
Boolean 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon DekTeig 1..2 avgrensning Teiggrense 0..*