objekttype

SOSI-sekretariatet (Kartverket) erstattet

sammenhengende areal som avgrenses av teiggrense
continuous area defined by parcel boundary Note: Parcels must not overlap. Neighbouring parcels must have shared geometry Note: Cadastral units which consist of several areas joined in just one point are divided into parcels according to this definition.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
arealmerknad Arealmerknad 0..*
avklartEiere angir det er avklart hvilke matrikkelenheter som har del i sameiet. Andelene er ikke registrert for brukssameie (andelene er heller ikke registrert i dagens DEK eller GAB) Boolean 0..1
beregnetAreal lagres for å brukes i forbindelse med rapporter. Beregnes og lagres på nytt ved alle endringer i geometri. Tjener beregner arealet. BeregnetAreal 0..1
område objektets utstrekning Flate 0..1
representsjonspunkt Punkt 0..1
teigFlereMatrSammeEier angivelse om matrikkelenhetene som eier teigen har samme hjemmelshavere Merknad: Gjelder bare for teiger som inngår i uregistrert jordsameie eller teig med flere matrikkelenheter Merknad: Kan benyttes for arealtilskudd i landbruket Boolean 0..1
teigMedFlereMatrikkelenheter avledet ut fra assosiasjonen mellom Teig og Matrikkelenhet via TeigForMatrikkelenhet Boolean 0..1
tvist angivelse av om det er tvist Boolean 0..1
uregistrertJordsameie angir om teigen inngår i brukssameie mellom matrikkelenheter, hvor sameiet ikke har eget matrikkelnr. (dvs. ikke matrikkelenheten jordsameie) Boolean 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
AREALMERKNAD Arealmerknad 2 0..*
AVKLARTEIERE Boolean 0..1
BEREGNETAREAL BeregnetAreal 0..1
Flate Flate 0..1
Punkt Punkt 0..1
TEIGFLEREMATRSAMMEEIER Boolean 0..1
TEIGMEDFLEREMATRENHETER Boolean 0..1
TVIST Boolean 0..1
UREGJORDSAMEIE Boolean 0..1
Name Type English Description
arealmerknad Arealmerknad acreageNote
avklartEiere Boolean clarifiedOwners indicates that it has been clarified which cadastral units are part of the joint property. The shares have not been registered for title co-ownership (neither are the shares registered in today's DEK or GAB)
beregnetAreal BeregnetAreal calculatedAcreage filed to be used in connection with reports. Calculated and stored again in connection with all changes of geometry. ??Server calculates the acreage.
område Flate extent area over which an object extends
representsjonspunkt Punkt
teigFlereMatrSammeEier Boolean parcelSeveralCadSameOwner states whether the cadastral units which own the parcel have the same title holders Note: Applies only to parcels which are part of an unregistered joint land ownership or parcels with several cadastral units Note: Can be used for acreage subsidies in agriculture
teigMedFlereMatrikkelenheter Boolean parcelWithSeveralCadastralUnits derived from the relationship between parcel and Cadastral unit via parcelForCadastralUnit
tvist Boolean dispute indicates whether there is a dispute
uregistrertJordsameie Boolean unregisteredJointLandOwnership indicates whether the parcel is part of a title co-ownership between cadastral units, where the joint ownership does not have a separate cadastral number. (i.e. not a cadastral unit of the type "joint ownership of land")

Vis Teig i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Arealmerknad 0 ..*
Boolean 0 ..1
BeregnetAreal 0 ..1
Flate 0 ..1
Punkt 0 ..1
Boolean 0 ..1
Boolean 0 ..1
Boolean 0 ..1
Boolean 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensning Teig 1..2 Teiggrense 0..*
assosiasjon hovedteigMatrikkelenhet TeigForMatrikkelenhet 0..* teig Teig 1