objekttype

SOSI-sekretariatet (Kartverket) tilbaketrukket

areal som er relativt ensartet for plantedyrking og naturlig planteproduksjon
relatively homogeneous area for cultivation of plants and natural plant production
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 0..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..1
arealtilstand definerer naturlige terrengtyper og typer opparbeidet areal Arealtilstand 0..1
potensiellSkogbonitet arealets potensielle evne til å produsere trevirke Merknad: det er normalt forventa bonitet som blir registrert, dvs. den produksjon en kan vente med rett treslag, normal tetthet og vanlig god skogskjøtsel. Både H40-systemet og en inndeling basert på Landsskogtakseringens system er brukt. PotensiellSkogbonitet 0..1
tilleggsopplysningerSkog beskriver vanskelige driftsforhold eller tiltak som kan gi produksjonsøkning for skog TilleggsopplysningerSkog 0..1
impedimentprosentSkog angir del av markslagsarealet som er uproduktiv mark Merknad: impedimentprosent brukes kun der skogen er bonitert etter H40-systemet ImpedimentprosentSkog 0..1
jordklassifikasjon karakteriserer driftsforhold på dyrka mark og drifts- og jordegenskaper for dyrkingsjord Merknad: For dyrka jord er størrelse, helningsforhold og form (arrondering) avgjørende. For dyrkingsjord blir i tillegg dreneringsgrad og steininnhold i de øverste 50 cm av mineraljorda beskrevet. Jordklassifikasjon 0..1
myrklassifikasjon beskriver torvdybde, omdanningsgrad og vegetasjon for myr Merknad: myrklassifikasjon er bare aktuelt der myr vurderes egnet til dyrkingsjord eller skogproduksjon Myrklassifikasjon 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Flate Flate 0..1
Punkt Punkt 0..1
ATIL Arealtilstand 2 0..1
ASKOG PotensiellSkogbonitet 2 0..1
TSKOG TilleggsopplysningerSkog 2 0..1
IMP ImpedimentprosentSkog 2 0..1
JORD Jordklassifikasjon 2 0..1
MYR Myrklassifikasjon 2 0..1
Name Type English Description
område Flate extent area over which an object extends
posisjon Punkt position location where the object exists
arealtilstand Arealtilstand areaCondition defines natural types of terrain and types of enhanced acreage
potensiellSkogbonitet PotensiellSkogbonitet potentialForestSoilClass the potential ability of this acreage to produce timber ote: What is registered is the normally expected site quality, i.e. the production to be expected with the right type of trees, normal density and reasonably good silviculture Both the H40 system and a categorization based on ??<truncated>
tilleggsopplysningerSkog TilleggsopplysningerSkog additionalInformationForest describes difficult operating conditions or measures which may result in increased forest production
impedimentprosentSkog ImpedimentprosentSkog impedimentPercentageForest indicates the part of the soil classification area which is unproductive land Note: impediment percentage is only used where the forest has been assessed according to the H40 system
jordklassifikasjon Jordklassifikasjon landClassification characterizes the operating conditions on cultivated land and the operational and soil attributes of arable land Note: Size, inclination and geometric form (rounding out vs. gerrymandering) are decisive factors for cultivated land. Moreover, for arable land, the degree of drainage and rock content in the upper?? are also <truncated>
myrklassifikasjon Myrklassifikasjon marshClassification describes peat depth, transformation degree and vegetation for marshland Note: marsh classification is only relevant where the marsh is evaluated as suitable for cultivation or forest production

Vis Markslag i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 0 ..1
Punkt 0 ..1
Arealtilstand 0 ..1
PotensiellSkogbonitet 0 ..1
TilleggsopplysningerSkog 0 ..1
ImpedimentprosentSkog 0 ..1
Jordklassifikasjon 0 ..1
Myrklassifikasjon 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Markslag 1..2 avgrensning MarkslagGrense 0..*
assosiasjon Markslag 1..2 fiktivavgrensning MarkslagGrenseFiktiv 0..*