objekttype

SOSI-sekretariatet (Kartverket) utkast

<b>Naturområde</b> Geografisk objekt typifisert eller beskrevet ved hjelp av Natur i Norges type og-/eller beskrivelsessystem. .
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
beskrivelse Tekstlig beskrivelse knyttet til kartleggingen av aktuelle naturområde CharacterString 0..1
dokument Referanse til dokumenter med relevans til kartlegging av aktuelle naturområde Dokument 0..*
forvaltningsPrioritet Sektorspesifikk priortering av området ForvaltningsPrioritet 0..1
geometri Naturområdets stedfesting/utstrekning registert som punkt, linje eller flate. GM_Object 1..1
kartlagtDato Dato for feltarbeid DateTime 0..1
kartlegger Kontaktinformasjon til kartlegger Kontaktinformasjon 0..1
kartleggingsMålestokk Målestokk for kartleggingen CharacterString 0..1
mosaikk Verdi = True hvis naturområdet er karakterisert med enn en naturområdetype Boolean 1..1
nivå Naturområdets hierarkiske nivå Naturnivå 1..1
opprinneligKode Kode fra opprinnelig kartlegging, f.eks fra DN's håndbok 13 CharacterString 0..1
rødlisteStatus Verdi er angitt hvis beskrivelsesparametre for naturområdet er karakterisert med en kombinasjon som gir tilslag i rødliste for naturtyper Rødliste 0..1
stedfestingskvalitet Kvalitetsopplysninger om stedfestingen Posisjonskvalitet 0..1
tematiskId Dataeiers identifiasjon for naturområdet CharacterString 0..1
totalKlassifikasjonsKvalitet Kvalitet på registrerte beskrivelsesvariable i området. Klassifikasjonskvalitet for hver enkelt beskrivelsesvariable angis spesifikt for variablen. Nøyaktighetsklasse 0..1
unikId GUID for Naturområdet (InspireID) Identifikasjon 1..1
versjon Naturområdets versjon. i oppdateringssammenheng CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
CharacterString 0..1
Dokument 0..*
ForvaltningsPrioritet 0..1
GM_Object 1..1
DateTime 0..1
Kontaktinformasjon 0..1
CharacterString 0..1
Boolean 1..1
Naturnivå 1..1
CharacterString 0..1
Rødliste 0..1
Posisjonskvalitet 0..1
CharacterString 0..1
Nøyaktighetsklasse 0..1
Identifikasjon 1..1
CharacterString 1..1
Name Type English Description
beskrivelse CharacterString
dokument Dokument
forvaltningsPrioritet ForvaltningsPrioritet
geometri GM_Object
kartlagtDato DateTime
kartlegger Kontaktinformasjon
kartleggingsMålestokk CharacterString
mosaikk Boolean
nivå Naturnivå
opprinneligKode CharacterString
rødlisteStatus Rødliste
stedfestingskvalitet Posisjonskvalitet
tematiskId CharacterString
totalKlassifikasjonsKvalitet Nøyaktighetsklasse
unikId Identifikasjon
versjon CharacterString

Vis Naturområde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 0 ..1
Dokument 0 ..*
ForvaltningsPrioritet 0 ..1
GM_Object 1 ..1
DateTime 0 ..1
Kontaktinformasjon 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Boolean 1 ..1
Naturnivå 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Rødliste 0 ..1
Posisjonskvalitet 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Nøyaktighetsklasse 0 ..1
Identifikasjon 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Naturområde 1 beskrivesVed BeskrivelsesParameter 1..*
assosiasjon metadata KartlagtOmråde 1 naturområde Naturområde 1..*